Vindkraftprojekt Vidar 


Beskrivning av projektet

Zephyr Vind AB planerar att ansöka om tillstånd för en vindkraftspark till havs inom Sveriges ekonomiska zon i norra delen av Skagerrak, ca 25 km väster om Väderöarna.

Vindparken, som benämns Vidar, omfattar en yta om ca 201 km2 och planeras bestå av 66-91 vindkraftverk med en totalhöjd på 260-340 m. Vindparken har en potential att producera ca 5,5 TWh/år, vilket motsvarar ca 4 % av Sveriges elbehov eller hushållsel för ca 1 miljon svenska hushåll.

I området råder stora bottendjup, mellan ca 100–300 meter, och av den anledningen planeras vindkraftverk på flytande fundament inom hela projektområdet.
Zephyr ser positivt på möjligheten att kunna nyttja ny teknik som flytande fundament då det innebär att storskalig elproduktion kan etableras på längre avstånd från land. Genom att verken placeras länge ut till havs blir störningar för människor bosatta i kustremsan mindre påtagliga än om verken placeras på grunda, landnära bottnar. De flytande fundamenten bedöms även ha en lägre påverkan på exempelvis bottenfauna och marina däggdjur.

Avgränsningssamråd

Zephyr avser ansöka om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (”SEZ”) samt om tillstånd för tillhörande internkabelnät enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (”KSL”). Inför ansökningarna om tillstånd håller Zephyr nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29–32 §§ miljöbalken i vilket vi bjuder in Er att delta. Syftet med avgränsningssamrådet är att samla information och synpunkter från olika parter som bidrar till ansökningarna och deras miljökonsekvensbeskrivningar inför kommande tillståndsprövningar. Ansökningarna enligt SEZ respektive KSL planeras att ges in under 2023 och parken beräknas kunna vara i drift ca 2029-2031, allt förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls.

Samrådsperioden för vindpark Vidar kommer att pågå från 28 oktober till 18 december 2021. Nedan finner ni samrådshandling samt framtagna fotomontage för projektet.

Samrådsunderlag Vidar (pdf öppnas i ny flik)


Synpunkter och frågor

Vi önskar att ni i första hand lämnar skriftliga samrådssynpunkter för att vi på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse och arbeta in dem i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Samrådsyttrande skickas till e-postadress: info@zephyrvind.se

alternativt via brev till:

Zephyr Vind AB,

William Gibsons väg 1A

433 76 Jonsered

Bild: Karta med blå markering område vindpark Vidar

Märk e-postmeddelandet eller brevet med ert organisationsnamn/namn samt ”Yttrande Vidar”.

 

I övrigt är ni också välkomna att kontakta oss på Zephyr via kontaktuppgifterna nedan för dialog i ärendet.

 

Simon Landqvist, Projektchef                                       Ronja Ringvall, Miljö- och tillståndspecialist

E-post: simon@zephyrvind.se                                      E-post: ronja@zephyrvind.se
Tel: 0706 02 34 27                                                        Tel: 0708 21 10 83Visualiseringar

Fotomontage har tagits fram som visualiseringar för vindpark Vidar från sju platser utmed Bohuskusten. Fotomontagen är gjorda med 66 st vindkraftverk med en totalhöjd på 340 meter. Avståndet till de planerade vindkraftverken är långt och ibland döljs de naturligt bakom terräng och delvis under horisontlinjen. Fotomontage benämnda "symbol" är fotomontage där vindkraftverken inte är så synliga och i dessa montage har vindkraftverken därför lyfts fram ovanpå fotot och markerats med röd färg. Fler visualiseringar kommer att tas fram till kommande miljökonsekvensbeskrivning.

 

Klicka på länkar nedan och bilder öppnas i ny flik.

Karta med fotoplatser för fotomontage

Fotoplats 1

Symbol Fotomontage Strömstad (ca 39 km nordost om projektområdet)

 

Fotoplats 2

Fotomontage Havstenssund (ca 34 km öster om projektområdet)

Symbol fotomontage Havstenssund (ca 34 km öster om projektområdet)

 

Fotoplats 3

Fotomontage Grebbestad utsiktsplats (ca 37 km öster om projektområdet)

Symbol fotomontage Grebbestad utsiktsplats (ca 37 km öster om projektområdet)

 

Fotoplats 4

Fotomontage Fjällbacka utsiktsplats (ca 38 km öster om projektområdet)

Symbol fotomontage Fjällbacka utsiktsplats (ca 38 km öster om projektområdet)

 

Fotoplats 5

Symbol fotomontage Bovallstrand Badholmarna (ca 42 km sydost om projektområdet)

 

Fotoplats 6

Fotomontage Hunnebostrand (ca 42 km sydost om projektområdet)

Symbol fotomontage Hunnebostrand (ca 42 km sydost om projektområdet)

 

Fotoplats 7

Fotomontage Smögenbron (ca 44 km sydost om projektområdet)

Symbol fotomontage Smögenbron (ca 44 km sydost om projektområdet)