Vindkraftprojekt Våssberg 


Zephyr Vind AB planerar att söka tillstånd för en vindkraftpark i Borås kommun. Vindkraftprojektet, som benämns Våssberg, är beläget ca 4 km väster om Viskafors. På platsen har det tidigare funnits ett tillstånd för vindkraftverksamhet men till följd av att dåvarande tillståndshavare inte driftsatte några vindkraftverk har det tillståndet sedan en tid löpt ut. Zephyr påbörjar nu utvecklingen i området på nytt, vilket innebär en ny kommande tillståndsprövning. 

Projektet är beläget i kuperad skogsterräng nära Borås Motorstadion (Gäddered) och planeras bestå av upp till fem vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 250 m. Vindparken har en potential att producera
ca 100 GWh/år, vilket motsvarar vilket motsvarar ett års elförbrukning
för
ca 20 000 hushåll. 

Projektet planeras på fastigheter som ägs av privatpersoner, Sveaskog samt Borås Stad.  


Avgränsningssamråd 

Zephyr avser ansöka om miljötillstånd enligt Miljöbalken för uppförande av vindkraftverk. Inför ansökan om tillstånd håller Zephyr nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29–32 §§ miljöbalken i vilket vi bjuder in Er att delta. Syftet med avgränsningssamrådet är att samla information och synpunkter som bidrar till ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen inför kommande tillståndsprövning. Miljötillståndsansökan planeras att lämnas in under 2022 och vindparken beräknas kunna vara i drift ca 2027-2028, allt förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls. 

Samrådsperioden för vindpark Våssberg kommer att pågå till och med den 30 januari 2022. Samrådsutställning kommer pågå mellan 12-22 januari i Viskafors bibliotek och Zephyr kommer finnas på plats för att kunna svara på frågor den 18 januari kl. 11-18 samt den 20 januari kl. 11-18. Nedan finner ni samrådshandling, längre ner på sidan finner ni visualiseringar i form av fotomontage för projektet.
Samrådsunderlag projekt Våssberg.pdf (öppnas i ny flik)

.  

Synpunkter och frågor 

Vi önskar att ni i första hand lämnar skriftliga samrådssynpunkter för att
vi på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt ska kunna sammanställa
dem i en samrådsredogörelse och arbeta in dem i kommande miljö-
konsekvensbeskrivning.  Samrådsyttrande skickas till e-postadress: 

info@zephyrvind.se  
 
alternativt via brev till: 

Zephyr Vind AB 

Torpavallsgatan 11  

416 73 Göteborg 
 
Märk e-postmeddelandet eller brevet med ert organisationsnamn/namn
samt ”Yttrande Våssberg”. 

 

I övrigt är ni också välkomna att kontakta oss på Zephyr via kontakt-
uppgifternanedan för dialog i ärendet.  

 

Simon Landqvist, Projektchef 

E-post: simon@zephyrvind.se 
Tel: 0706 02 34 27 

 
Ronja Ringvall, Miljö- och tillståndspecialist 
E-post: ronja@zephyrvind.se 
Tel: 0708 21 10 83 Visualiseringar 

Fotomontage har tagits fram för att ge en bild av hur vindkraftverkens visuella påverkan vid några utvalda platser omkring projektområdet skulle kunna bli. Platserna är valda utifrån kriterierna att de är relativt offentliga platser som det ska vara lätt att känna igen sig från, samt att det bedömts finnas en möjlighet att vindkraftverken ska kunna synas från platsen. Fotomontagen är baserade på den preliminära layouten med fem vindkraftverk med rotordiameter på 162 m och totalhöjd på 250 m. Från många platser döljs vindkraftverken naturligt bakom terräng och vegetation. Från de fotopunkter där vindkraftverken inte syns så tydligt har det därför tagits fram fotomontage med röda symboler som visar var vindkraftverken hamnar i relation till detta och därmed även tydliggör varifrån de inte kommer att synas. Fler visualiseringar kommer att tas fram till kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

 

 

Klicka på länkar nedan och bilder öppnas i ny flik. 
 

Karta med fotoplatser för fotomontage 

 

Fotoplats 1 

Fotomontage Storsjögården (ca 4,0 km från närmsta vindkraftverk) 

Symbol fotomontage Storsjögården (ca 4,0 km från närmsta vindkraftverk) 

 

Fotoplats 2 

Symbol fotomontage Viskafors (ca 4,5 km från närmsta vindkraftverk) 

 

Fotoplats 3 

Symbol fotomontage Bogryd (ca 2,3 km från närmsta vindkraftverk) 

 

Fotoplats 4 

Fotomontage Bogryd syd (ca 2,8 km från närmsta vindkraftverk) 

Symbol fotomontage Bogryd syd (ca 2,8 km från närmsta vindkraftverk) 

 

Fotoplats 5 

Fotomontage Seglora (ca 4,7 km från närmsta vindkraftverk) 

 

Fotoplats 6 

Fotomontage Gäddered Motorstadion (ca 650 m från närmsta vindkraftverk)