Vindkraftprojekt Poseidon Zephyr planerar en vindpark till havs utanför Sveriges västkust i södra delen av Skagerrak. Området är beläget inom svensk ekonomisk zon utanför territorialgränsen, ca 40km nordväst om Göteborg.


Området är uppdelat i två delområden, Poseidon Nord och Poseidon Syd. Det norra området omfattar en yta om ca 162 km2 och det södra delområdet ca 35 km2 


Vindparken har en potential att producera omkring ca 5,5 TWh el, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1 miljon hushåll (5500 kWh per hushåll/år).


Vindparken planeras att bestå av 61 - 94 vindkraftverk med en totalhöjd på 260 - 340 meter.

Till följd av att vindparken är planerad långt ut till havs (ca 25km från öar i yttre skärgården på västkusten) råder stora bottendjup, särskilt i det norra delområdet. I det norra delområdet planeras därav flytande fundament som förankring av vindkraftverken.

Zephyr finner det positivt att kunna nyttja ny teknik som flytande fundament för att på så vis kunna etablera storskalig elproduktion på större avstånd från land med djup som inte varit möjligt för en etablering av bottenförankrade fundament.

De flytande fundamenten bedöms också ha en lägre påverkan på t.ex. bottenfaunan och marina däggdjur.

Lokalisering av vindpark Poseidon är också vald utifrån bedömningen att möjligheten till elanslutning är god och vindförutsättningarna i området är mycket bra. 

Efter vidare undersökningar och utredningar är tillståndsansökningar beräknade att lämnas in under 2022. Om erfoderliga tillstånd erhålls beräknas vindparken kunna vara i drift omkring 2031.

Inför kommande tillståndsansökningar genomförs nu ett avgränsningssamråd, mer information finner ni nedanför.


Inbjudan till avgränsningssamråd

Zephyr bjuder nu in till avgränsningssamråd för vindkraftprojekt Poseidon. Samrådsperioden är 11 maj - 23 juni 2021.

Bakgrund till samrådet
Zephyr avser ansöka om tillstånd för etablering och drift av vindparken enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (”SEZ”) samt om tillstånd för tillhörande
internkabelnät enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (”KSL”). Inför ansökningarna om tillstånd kommer nu Zephyr starta ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29–32

§ miljöbalken. Syftet med avgränsningssamrådet är att samla information och synpunkter från olika intressenter inför framtagandet av kommande

miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning.


Genom samrådsförfarandet kommer myndigheter, enskilda och allmänhet ges möjlighet att bidra med information och inkomma med synpunkter i form av samrådsyttranden. Information och synpunkter kommer att inhämtas gällande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning, samt om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter planerad verksamhet kan antas medföra. Ni är välkomna att deltaga i detta samråd!


Deltagande i samrådet 
Samrådsperioden för vindpark Poseidon pågår från 11 maj till 23 juni 2021. Samrådsunderlaget finner ni längre ner på denna sida.

Om ni har några problem att öppna filer eller önskemål på att vi skickar något material så är ni välkomna att kontakta oss på Zephyr.

 

På grund av rådande förbud mot allmänna sammankomster för att förhindra spridning av covid-19 så kommer vi tyvärr inte kunna hålla några fysiska möten. Zephyr vill ändå ha en god dialog och kommunikation. Olika möjligheter till digitala möten eller samtal finns för dem som önskar.
 

Om ni vill lämna samrådsyttrande så önskar Zephyr att ni i första hand lämnar skriftliga samrådssynpunkter för att vi på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse och arbeta in dem i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Samrådsyttrande skickas under samrådsperioden till e-postadress info@zephyrvind.se alternativt via brev till: 
 
Zephyr Vind AB 
William Gibsons väg 1A 
433 76 Jonsered 
 
Märk e-postmeddelandet eller brevet med ert organisationsnamn/namn samt ”Yttrande Poseidon”. 

 

Kontaktpersoner i ärendet är:
Martin Pettersen                                                Simon Landqvist
Tel: 0707 560 910                                              Tel: 0706 02 34 27
Email: martin@zephyrvind.se                          Email: simon@zephyrvind.seFotomontage har tagits fram som visualiseringar för vindpark Poseidon från 8 platser utmed kusten. Fotomontagen är gjorda med 61st vindkraftverk med en totalhöjd på 340 meter. Fotomontage benämnda "symbol" är fotomontage där vindkraftverken inte är så synliga och i dessa montage har vindkraftverken därför lyfts fram ovanpå fotot och markerats med röd färg. 

Klicka på länkar nedan och bilder öppnas i ny flik.


Karta med fotoplatser för fotomontage

Fotoplats 1

Fotomontage Hönö Ersdalens Naturreservat (ca 27 km sydöst om projektområdet)
Symbol fotomontage Hönö Ersdalens Naturreservat (ca 27 km sydöst om projektområdet)

Fotoplats 2
Fotomontage Öckeröbron (ca 29 km sydöst om projektområdet)

Symbol fotomontage Öckeröbron (ca 29 km sydöst om projektområdet)

Fotoplats 3
Symbol fotomontage Marstrand (ca 27 km öster om projektområdet)

Fotoplats 4

Fotomontage Carlstens Fästning (ca 26km öster om projektområdet)
Symbol fotomontage Carlstens Fästning (ca 26km öster om projektområdet)

Fotoplats 5
Fotomontage Klädesholmen (ca 27km öster om projektområdet)

Symbol fotomontage Klädesholmen (ca 27km öster om projektområdet)

Fotoplats 6
Fotomontage Skärhamns kyrka (ca 29km öster om projektområdet)

Symbol fotomontage Skärhamns kyrka (ca 29km öster om projektområdet)

Fotoplats 7

Symbol fotomontage Hälleviksstrand (ca 33km öster om projektområdet)

Fotoplats 8

Fotomontage Gullholmen lotsutkik (ca 33km öst/nordöst om projektområdet)

Symbol fotomontage Gullholmen lotsutkik (ca 33km öst/nordöst om projektområdet)