Vindkraftprojekt Ommaberget Zephyr Vind AB undersöker i samverkan med Sveaskog förutsättningarna för att söka tillstånd för en vindkraftspark nordost om Dalstorpasjön i Tranemo kommun, se karta. Projektet benämns Ommaberget.

I dagsläget planeras vindparken bestå av 7 vindkraftverk med en förväntad produktion om ca 140 GWh per år, vilket motsvarar ett års elförbrukning för
ca 28 000 hushåll. Vindparkens slutgiltiga utformning i fråga om antal verk, deras placering och storlek är ännu inte fastställd då projektet befinner sig i ett väldigt tidigt skede.
Marken i Ommaberget nyttjas idag främst som produktiv skogsmark och Sveaskog är den största markägaren inom projektområdet. Ett antal mindre fastigheter i områdets utkant berörs också av projektet.

Om tidigt informationsdokument
För att upplysa närboende och andra berörda om det planerade projektet och för att i ett tidigt skede av processen bjuda in till kontakt och deltagande har ett tidigt informationsdokument tagits fram. Detta är alltså inte en samrådshandling som tas fram i samband med ett avgränsningssamråd enligt 29-31§ 6 kap Miljöbalken (1998:808) utan ett informationdokument som översiktligt beskriver området och projektet. Synpunkter och frågor
om projektet kommer dock att beaktas i kommande samrådsredogörelse på samma sätt som övriga inkomna yttranden i samrådet. En mer ingående beskrivning av projektet kommer att presenteras i samband med avgränsningssamrådet och vidare kommer sedan en miljökonsekvensbeskrivning att tas fram och lämnas in tillsammans med tillståndansökan.

Tidigt informationsdokument finns tillgängligt på följande länk:
Tidigt informationsdokument OmmabergetSynpunkter och frågor

Synpunkter och frågor angående projeket kan lämnas via e-post till adressen:
info@zephyrvind.se alternativt via brev till:

Zephyr Vind AB
William Gibsons väg 1A
433 76 Jonsered

Informationsdokumentet kan vid begäran skickas via post i vilket fall ni kan
meddela oss detta via kontaktuppgifterna nedan. I övrigt är ni också välkomna
att kontakta oss på Zephyr via samma kontaktuppgifter för dialog i ärendet!

 

 

Kontaktpersoner

Simon Landqvist                                               Ronja Ringvall

Projektchef                                                       Miljö och tillståndsspecialist

Tel: 0706 02 34 27                                           Tel: 0708 21 10 83
Email: simon@zephyrvind.se                          Email: ronja@zephyrvind.se